آلودگی هوا ضریب هوشی کودکان تهرانی را ۵ تا ۱۰ درصد کاهش داده است