حضور مارینوکس در چهاردهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران